Liefde van God

4. VIERDE WET

WIJ MOETEN PERSOONLIJK JEZUS CHRISTUS ALS ONZE REDDER EN HEER AANVAARDEN. DAN PAS KUNNEN WE GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET ONS LEVEN LEREN KENNEN EN BELEVEN.

WIJ MOETEN CHRISTUS AANVAARDEN
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven” (Johannes 1:12)

WIJ NEMEN CHRISTUS AAN DOOR HET GELOOF
“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme” (Efeziërs 2: 8,9).

WIJ AANVAARDEN CHRISTUS DOOR HEM PERSOONLIJK UIT TE NODIGEN.
(Jezus zegt): “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deurt opent, Ik zal bij hem binnenkomen”(Openb. 3:20). Christus aanvaarden betekent dat wij ons van onszelf afkeren en ons naar God toekeren. En dat we vertrouwen dat Christus in ons leven is gekomen, onze zonden heeft vergeven en ons zo verandert dat we worden zoals Hij ons hebben wil. Het is niet genoeg dat we met ons verstand toegeven dat Hij recht op ons heeft of dat wij ontroerd raken.

Onderstaande cirkels stellen twee manieren van leven voor:

  Een leven door Christus bestuurd

 Iemand die zelf zijn leven bestuurt Een leven door Christus bestuurd
  • het IK op de troon
  • Christus staat buiten het leven
  • interesses staan onder eigen controle, wat vaak spanning en teleurstelling tot gevolg heeft
  • Christus beheerst het leven
  • het IK onttroond
  • interesses staan onder controle van God, waardoor er een groeiende harmonie is met Gods plan

Welke cirkel stelt jouw leven voor?
Welke van deze beide manieren van leven kies jij?
Het volgende maakt duidelijk hoe jij Christus toelaat in jouw leven.


Jij KUNT CHRISTUS AANVAARDEN DOOR TE BIDDEN
(Bidden is spreken met God)

God kent uw hart. Hij hecht niet zoveel waarde aan uw woorden, maar veel meer aan wat er in u omgaat. U zou kunnen bidden:

“Heer Jezus, ik heb U nodig. Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Redder en Heer. Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft. Wilt U nu over mij regeren op de troon van mijn leven. Verander mij zo dat ik word zoals U me wilt hebben.”

Zegt dit gebed ongeveer wat er in je leeft?
Bid dan nu dit gebed en Christus zal in jouw leven komen, want dat heeft Hij beloofd.

Heb jij dit gebed gebeden?

Klik op JA