Wat we geloven

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

En één heilige, algemene en apostolische kerk.

Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.

Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.


Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je. Psalm 139:1
Ik weet het wanneer je zit en wanneer
je weer opstaat. Psalm 139:2
Alles wat je doet is bij mij bekend. Psalm 139:3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Mattheüs 10:29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. Genesis 1:27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan. Handelingen 17:28
Je bent uit Mij voortgekomen. Handelingen 17:28
Voordat je verwekt werd,kende Ik je al. Jeremia 1:5
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. Efeziërs 1:4
Je bent geen vergissing. Psalm 139:15
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek. Psalm 139:16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven. Handelingen 17:26
Je bent prachtig gemaakt. Psalm 139:14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Psalm 139:13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd. Psalm 71:6
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen. Johannes 8:41-44
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde1. Johannes 4:16
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde. 1 Johannes 3:1
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent. 1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Mattheüs 7:11
Want Ik ben de perfecte vader. Mattheüs 5:48
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. Jacobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt. Mattheüs 6:31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. Jeremia 29:11
Want Ik hou van je met een eeuwig durende liefde Jeremia 31:3
Ik denk ontelbaar veel aan je. Psalm 139:17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je. Zefanja 3:17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Jeremia 32:40
Want je bent Mijn kostbare bezit. Exodus 19:5
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen. Jeremia 32:41
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien. Jeremia 33:3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden.Deuteronomium 4:29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven. Psalm 37:4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd. Filippenzen 2:13
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen. Efeziërs 3:20
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt. 2 Thessalonicenzen 2:16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. 2 Corinthiërs 1:3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je.Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. Jesaja 40:11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen. Openbaring 21:3-4
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen. Openbaring 21:3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij. Hebreeën 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta. Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk. 2 Corinthiërs 5:18-19
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. 2 Corinthiërs 5:18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou 1. Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen. Romeinen 8:31-32
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook. 1 Johannes 2:23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. Romeinen 8:38-39
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Lucas 15:7
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven. Efeziërs 3:14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? Johannes 1:12-13
Ik wacht op je. Lucas 15:11-32

.... je Vader

Almachtig God